Příklady poptávek nevládních organizací z Belfastu

Tematické okruhy

Pro inspiraci a představu o rozsahu a zaměření činnosti vědecké dílny přinášíme několik ukázek z více než dvou stovek v současné chvíli aktuálních zadání, formulovaných nevládními organizacemi v Belfastu pro místní vědeckou dílnu.

Vědecká dílna na Queen´s University of Belfast působí na všech fakultách univerzity. Snaží se propojovat znalosti a dovednosti studentů a zaměstnanců s potřebami místních komunit prostřednictvím dílčích participativních výzkumů a studentských prací.

Místní občanské organizace jsou zvyklé vznášet vůči vědecké dílně vlastní požadavky, formulovat (ve spolupráci s pracovníky vědecké dílny) konkrétní vědecké potřeby. Studenti pak mohou na tato zadání reagovat svými výzkumnými pracemi. Z přehledu výzkumných témat je na první pohled zřejmé, že uplatnění v hledání odpovědí na otázky tohoto typu nacházejí nejen sociální, ale i ekonomické, technické a přírodní vědy, ale také např. aplikované umělecké obory. Řadu výzkumných otázek nejlépe zodpoví mezioborově složené týmy.

Podstatná část úkolů, jimiž se vědecká dílna v Belfastu zabývá, je prakticky zaměřená, menší část výzkumů má i teoretické  ambice. Z formulace problémů je také zřejmé, že část z nich souvisí spíše s obsahem činnosti daných organizací (např. hledání odpovědi na otázku, jak lépe řešit problémy jejich klientů), část jich míří spíše na zefektivnění ekonomické a organizační stránky práce organizací (analýza hospodaření, tvorba nových webových stránek, prezentačních videí, tvorba marketingových studií (jak se lépe dostat k cílové skupině).

Příklady poptávek

ORGANIZACE: VÝZKUMNÁ POTŘEBA

Aughnacloy Development Association: Má poloha obce (konkrétně vesnice  Aughancloy) vliv na dosažitelnost veřejných statků, jako jsou vzdělání, doprava a zdraví?

Aware Defeat Depression: Jaký vliv má časté lhaní na rozvoj onemocnění depresí?

Belfast Hills Partnership: Zmapovat nejvýznamnější přírodní stanoviště a stanoviště druhů v pohoří Belfast Hill s využitím GIS a terénních průzkumů.

Belfast Hills Partnership: Zmapovat a analyzovat výskyt populace včel samotářek v pohoří Belfast Hill. Vytvořit doporučení pro ochranu a zlepšení stavu.

British Red Cross: Provést kvantitativní dotazníkový výzkum (telefonické dotazování) zaměřený na evaluaci léčebných postupů.

Bryson Recycling: Posoudit produktivitu nových vozů určených pro svoz odpadu v Brysonu ve srovnání s jejich staršími předchůdci. Analýza dopadů na třídění odpadu.

Bryson Recycling: Posouzení způsobů nakládání s odpady v jednotlivých okresech Severeního Irska, navržení vhodné kombinace přístupů k zajištění co nejvyšší možné míry recyklace.

Bushmills Residents and Environmental Forum: Provést zdravotní a bezpečnostní audit v rezidenčních čtvrtích obce. Zjistit, zda je nezbytné zavedení nových opatření na omezení rychlosti.

Compass Advocacy Network: S použitím existujících videí, fotografií a audio materiálů vytvořit krátké filmy zachycující život šesti osob, které se účastnily vzdělávacího programu organizace. Tři minuty z každého filmu budou přístupné na internetu on-line.

Craigavon and Banbridge Women’s Aid: Navrhnout design a provést analýzu nákladů fungování víceúčelového hřiště určeného širokému spektru dětí a mladých lidí, kteří jsou klienty sociálního bydlení.

Enagh Youth Forum: Zjistit, jaké dopady bude mít navržený rozvojový plán pro oblast Lough Enagh na životní prostředí. Jaké služby pro potenciální uživatele je třeba vytvořit?

Friends of the Earth Downpatrick: Provést studii proveditelnosti zaměřenou na obnovení železniční trati Downpatrick, včetně posouzení přinosů pro životní prostředí.

Churches Mediation Trust: Prozkoumat formální i neformální  mechanismy využívané k řešení konfliktů mezi církvemi v Severním Irsku.

Integrated Education Fund: Provést orientační průzkum na školách po celém Severním Irsku, zaměřený na pochopení transformačních procesů ve školství. Určit nejlepší způsob, jak šířit do škol další informace.

Kilcreggan Urban Farm: Jaký dopad má práce na městské farmě  Kilcreggan Urban na kvalitu života dospělých s mentálním postižením?

Lecale Conservation Group: Provést rešeršní výzkum zaměřený na  standardy kvality vody vydané NIEA ve srovnání s evropskými  standardy  kvality  vody,  a  to  zejména  se  zaměřením  na  řeku  Quoile v Downpatricku.

Springfield Charitable Association: Provést výzkum a napsat krátkou publikaci o tom, zda/jak dlouho by měly dobrovolnické a komunitní organizace požívat personání a daňová zvýhodnění.

Springfield Charitable Association: Připravit doporučení pro design zařízení určených pro lidi s demencí, který jim poskytne nejlepší možný komfort a péči.

Sure Start Edenballymore Derry: Navrhnout mediální kampaň, která má šírit informace o službách pro děti a rodiny k relevantním cílovým skupinám v místních komunitách.

Ulster Cancer Foundation: Provést výzkum zaměřený na efektivní využívání nových médií při zapojování mladých lidí do otázek prevence rakoviny (nebo zdravotních problémů jako takových).

Ulster Cancer Foundation: Jak efektivně využít nová média pro zkvalitnění fundraisingu dobrovolnických zdravotnických organizací?

Ulster Cancer Foundation: Provést výzkum zaměřený na problematiku kouření mezi studenty, zvláštní pozornost věnovat studentům oborů souvisejících se zdravím.

Více nabídek najdete na stránkách vědecké dílny Queen´s University.

Věda a veřejnost

Věda a veřejnost mohou spolupracovat různými způsoby. Rozšířenou formou jsou informační aktivity výzkumných institucí určené široké veřejnosti. V posledních letech se poměrně rychle rozvíjí také oblast spolupráce vědců a firem. Existuje však i řada dalších možností – výzkum, zabývající se řešením problémů konkrétních lidí, vědecké kavárny, občanské poroty,...  

Podpora pro Váš projekt

Rozhodli jste se realizovat svůj studentský výzkum ve spolupráci s neziskovou organizací či neformální skupinou veřejnosti? Zkuste na svou činnost získat malý výzkumný grant od portálu Věda v akci! Žádosti o grant ve výši 5.000 korun je možné zasílat průběžně na adresu info@vedavakci.cz. Více informací zde.

Doporučujeme

 Inovace pro společnost. Najděte a sdílejte s ostatními nápady, nástroje a postupy, kterými můžete zlepšit to, na čem Vám záleží.
 Science Café – neformální diskuse o vědě. Navštivte některou z diskusí o důležitých otázkách mezi vědou a společností, které se konají pravidelně v řadě měst.
V letech 2011 až 2014 bylo podpořeno z projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje
AUTOŘI